behandeltraject logopedie grave


Beschrijving Behandeltraject

Aanmelden

U meldt zichzelf of uw kind telefonisch of via het het aanmeldformulier aan. De gegevens van u of uw kind worden genoteerd en er wordt, zo spoedig mogelijk een eerste afspraak gemaakt. Alle afspraken duren maximaal 30 minuten.

Intake

De eerste afspraak is een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt de hulpvraag verder met u besproken en kunt u aangeven wat u van logopedie verwacht. Tijdens dit gesprek zal de logopedist met u bespreken wat haalbare doelen zijn.

Onderzoek

In de periode na het intakegesprek wordt er onderzoek gedaan. Het op de juiste wijze volledig in kaart brengen van de persoonlijke situatie is de basis waarop behandelingen worden afgestemd. Afhankelijk van de aard van de hulpvraag zijn hier één of meerdere afspraken voor nodig.

Behandeling

Naar aanleiding van het onderzoek en uw hulpvraag wordt er een behandelplan opgesteld met doelen. Het behandelplan en uw aandeel in de behandeling wordt met u besproken.

Evaluatie tijdens het behandeltraject

Regelmatig wordt met u de behandeling geëvalueerd. Het is belangrijk om te benoemen of behandeldelen de gewenste werking hebben. De behandelend logopedist kan op deze wijze in overleg met u specifieke behandeldelen finetunen.

Einde behandeling

De behandeling wordt beëindigd als de behandeldoelen behaald zijn, of als de hulpvraag niet (meer) aanwezig is, of als logopedie niet de aangewezen therapievorm blijkt te zijn om de hulpvraag te kunnen beantwoorden.

Afrondingsgesprek

Het is belangrijk om ter afronding van het behandeltraject gezamenlijk een en ander te evalueren. Samen bekijken wij of aan uw verwachtingen is voldaan en mogelijk nog aanvullende zorg wenselijk is. Voorafgaande aan dit gesprek verzoeken wij u om een evaluatie in te vullen. Deze evaluatie vormt de leidraad tijdens het afrondingsgesprek.

Vergoeding

Hoe werkt vergoeding voor logopedie?

Logopedie wordt door de zorgverzekeraars vergoed vanuit het basispakket, mits de behandeling plaats vindt op basis van een geldige verwijzing door een arts of specialist. U kunt met uw hulpvraag terecht bij uw huisarts of specialist. Deze kan u een verwijzing verstrekken voor logopedie. Een aantal verzekeraars accepteert eveneens de directe toegankelijkheid voor logopedie (DTL). Wij zijn DTL gecertificeerd zodat u, afhankelijk van uw zorgverzekeraar, direct (zonder verwijzing) bij ons terecht kunt.

Afmelding

Bij het niet kunnen nakomen van de afspraak, wordt u verzocht dit minimaal 24 uur van te voren telefonisch aan te geven. Dit kan telefonisch en via email. Indien u – om wat voor reden ook – een afspraak niet nakomt en de gereserveerde tijd daardoor niet meer ingevuld kan worden, ontvangt u een verzuimnota. Verzuimnota’s worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Kwaliteitsregister Paramedici

Van logopedisten wordt verwacht en geëist dat ze aan na- en bijscholing doen. Op deze manier worden punten verzameld. Bij voldoende punten wordt de logopedist ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Uiteraard staan wij ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Lid van de NVLF

De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is de beroepsvereniging van logopedisten. De NVLF behartigt de belangen van de logopedie en van haar leden. Wij zijn eveneens lid van de NVLF.

Niet geheel naar wens?

Al onze behandelaars doen hun uiterste best om optimale resultaten voor onze clienten te behalen. Mocht onverhoopt een of ander niet geheel naar uw wens verlopen, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken. Hiervoor kunt u gebruik maken van ons mailadres klachten(at)logopediegrave.nl