Multiple Sclerose - logopedie grave

Taalproblemen bij patiënten met ernstige Multiple Sclerose

Multiple Sclerose

Multiple Sclerose - logopedie grave

Multiple Sclerose (MS) is een chronische aandoening van de witte stof, de myeline, van het centrale zenuwstelsel. In Nederland lijden ongeveer 16.000 mensen aan MS. Elk jaar wordt bij 200 tot 300 mensen de ziekte voor het eerst gediagnosticeerd.

Bij een groep van 39 patiënten met Multiple Sclerose werden verschillende taaltests afgenomen. Hoewel 62% van de onderzochte patiënten zelf geen taal­problemen onderkent, blijken alle patiënten afwijkende scores te hebben bij één of meerdere taaltests. Bij een grote meerderheid van de onderzochte patiënten gaat het benoemen van afbeeldingen met problemen gepaard. Duur en ernst van de ziekte lijken geen invloed te hebben op de gevonden taalproblemen. Het onder­zoek lijkt aan te geven dat het aanbeveling verdient om patiënten met MS met enige regelmaat te onderzoeken op taalproblemen, om zodoende bij mogelijke problemen deze al in een vroegtijdig stadium te identificeren en hierop te kunnen inspelen.

Geen taal­ problemen ervaren

De meerderheid van de onderzochte patiënten met Multiple Sclerose geeft aan zelf geen taal­ problemen te ervaren. Bij het formeel testen van deze patiënten met verschillende taaltests
komt naar voren dat deze problemen wel degelijk aanwezig zijn. Aangezien bij sommige patiënten in ons onderzoek de verbale communicatie is gestoord en bij andere patiënten juist de visuele communicatie is aangedaan, is het belangrijk dat MS­patiën­ten met enige regelmaat op taalproblemen worden onderzocht, om zodoende bij mogelijke problemen deze al in een vroegtijdig stadium te identificeren. Op basis van een taalonderzoek kunnen verdere adviezen over optimale communicatie worden gegeven en kan logopedische behandeling op maat worden aangeboden. In de logopedische therapie zal allereerst aandacht moeten worden gevestigd op het vergroten van het ziekte­inzicht met betrekking tot logopedi­sche problematiek. Belangrijk is te realiseren, dat niet alleen MS­patiënten inzicht moeten krijgen in deze problemen, maar dat ook de omgeving zal moeten worden geïnformeerd over mogelijke taalproblemen.

Lees het complete artikel van 6 pagina’s.

Meer informatie

msweb.nl